De praktijk

   
Welkom | Wie ik ben | Contact | Kind & Jeugd ||Gezinstherapie || Relatietherapie  

 

Supervisie/onderwijs |Leertherapie | De praktijk & Privacy|Tarieven
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De praktijk
Mijn praktijk bevindt zich in Centrum de Bremstraat te Bussum op de eerste etage. In dit centrum bevinden zich onder andere ook een psychotherapeut, kinderpsycholoog, huisarts en fysiotherapiepraktijk. Dit zijn allemaal aparte praktijken.

Werkwijze
Tijdens het eerste gesprek maken we kennis, vertelt u of vertellen jullie over uw zorgen en problemen en bespreken we samen of u bij mij aan het juiste adres bent. Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt. Als u besluit tot het starten van de behandeling volgt er een vervolgintake. Daarin bespreken we het behandelplan, waarin uw klachten worden beschreven, het doel van de behandeling en op welke manier de behandeling gegeven zal worden. Uw wensen en verwachtingen over de therapie zijn daarbij belangrijk. Het behandelplan is wettelijk verplicht (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst; WGBO).

Afzegging en verzuim
Indien U een afspraak minder dan 24 uur tevoren afzegt of wijzigt, of indien U een afspraak verzuimt na te komen, dan wordt deze afspraak alsnog in rekening gebracht. Het tarief en de duur van een zitting liggen vast.

Mijn praktijk is de gehele week geopend. Je kunt mij mailen voor vragen. In de mail hoef je geen inhoudelijke informatie te geven. Je naam en telefoonnummer zijn voldoende. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Je kunt ook mijn voicemail inspreken dan zal ik je daarna terugbellen.

Adres:          
Psychologiepraktijk Lenny Rodenburg
Nieuwe 's Gravelandseweg 5AIII
1405 HJ Bussum
mobiel: 06-45663281

Info@Lennyrodenburg.nl

PRIVACYSTATEMENT
Psychologiepraktijk Lenny Rodenburg

 

Psychologiepraktijk Lenny Rodenburg, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59303735, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologiepraktijk Lenny Rodenburg met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 • Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie  persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) patiënten;
 • bezoekers aan de praktijk van Psychologiepraktijk Lenny Rodenburg ;
 • deelnemers aan bijeenkomsten van Psychologiepraktijk Lenny Rodenburg;
 • alle overige personen die met Psychologiepraktijk Lenny Rodenburg contact opnemen of van wie Psychologiepraktijk Lenny Rodenburg persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 • Verwerking van persoonsgegevens

Psychologiepraktijk Lenny Rodenburg verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, schriftelijk of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; Vertrouwelijke informatie kunt u versturen via lennyrodenburg@protonmail.com
 • alleen met toestemming van de betrokkene wordt informatie opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • Indien er video-opnames voor supervisie of scholingsdoeleinden tijdens sessies worden gemaakt dan vindt dat alleen plaats met toestemming van de betrokkenen.
 • Doeleinden verwerking

Psychologiepraktijk Lenny Rodenburg verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;   
 • Rechtsgrond

Psychologiepraktijk Lenny Rodenburg verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals gemeentes (voor kinderen tot 18 jaar) of de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 • Verwerkers

Psychologiepraktijk Lenny Rodenburg kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologiepraktijk Lenny Rodenburg persoonsgegevens verwerken. Psychologiepraktijk Lenny Rodenburg sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 

 • Persoonsgegevens delen met derden

Psychologiepraktijk Lenny Rodenburg deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologiepraktijk Lenny Rodenburg deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 • Doorgifte buiten de EER

Psychologiepraktijk Lenny Rodenburg geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologiepraktijk Lenny Rodenburg ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 • Bewaren van gegevens

Psychologiepraktijk Lenny Rodenburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologiepraktijk Lenny Rodenburg hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • Wijzigingen privacystatement

Psychologiepraktijk Lenny Rodenburg kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychologiepraktijk Lenny Rodenburg gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 • Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologiepraktijk Lenny Rodenburg te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologiepraktijk Lenny Rodenburg door een e-mailbericht te sturen naar info@lennyrodenburg.nl of indien u vertrouwelijke informatie wilt meesturen: lennyrodenburg@protonmail.com

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Lenny Rodenburg persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Lenny Rodenburg door een e-mailbericht te sturen naar: info@lennyrodenburg.nl of lennyrodenburg@protonmail.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).